ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται επικαιροποιημένοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες, Διαγράμματα και Πίνακες 3.3, ο Χάρτης 3.4 (στην σελίδα 40 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009), ο Χάρτης 4.15 (στην σελίδα 736) και ο Χάρτης 4.16 (στην σελίδα 738).

Η επικαιροποίηση αυτή αφορά συνολικά 425387 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας (που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2020) και συνολικά 1646 τοποθεσίες 6'Χ6', που έχουν εξερευνηθεί, από τις συνολικά 2059 τοποθεσίες 6'Χ6' για όλη την επικράτεια,

δηλαδή καλύπτοντας το 79.94% της επικράτειας (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, 1260 τοποθεσίες 6'Χ6' και το 61.19%, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2021) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις

πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 3705 μέλη την 21 ΧΙ 2020) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 235 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο

https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές

στο http://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο http://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.


Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2021

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

PREFACE

An update of distribution Maps, Plates and Diagrams 3.3, in Map 3.4 are presented (in page 40 of the second edition of the book THE BUTTERFLIES OF GREECE, 2009), in Chart 4.15 (in page 736) and in Chart 4.16 (in page 738).

This update is made after in total 425387 records for the butterflies of Greece (till 31 XII 2020) for a total number of 1646 investigated localities 6'Χ6; this is the 79.94% of territory of Greece, a part of all 2059 localities 6'Χ6' all over Greece

(compare to 265134 records, 1260 localities 6'Χ6' and 61.19% in 2008).

This increase in records is made after personal investigations (from 2008-2021) and mainly after the many published papers in entomological magazines and the generous offer from many recorders (listed below) from Greece and abroad, who send comments and records for the butterflies of Greece. This update is dedicated to all those who offer their comments and send and trust to me their records; to all I express my gratitude.

A list with a number of sites (from which records for the butterflies of Greece were obtained) is presented; the existence of a group for the butterflies of Greece and Cyprus is also noted (with 3705 members at 21 XI 2020)

in http://www.facebook.com/groups/420659294633829/

Now in Greece there are 235 species; see Wiemers et al. (2018) https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Additional comments are noted in some of the pages. For 165 new photographs, 6 free applications and more details see in URL: http://www.pamperis.gr and in http://www.pamperis.gr/btf_site/ and in http://www.pamperis.gr/recognition/index.html for automatic recognition of butterflies.Larissa 1 January 2021

Lazaros N. Pamperis

Δέστε του χάρτες των προηγούμενων ετών.
See the Maps of previous years../THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/MAPS.html