ΔΕΣ ΕΔΩ ΟΔΗΓΙΕΣ (127557_2178_2015) 
SEE HERE INSTRUCTIONS (127557_2178_2015) AITESE_APPLICATION_files/127557_2178_2015.pdf.zip

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Περιβάλλοντος δίνονται αναλυτικές πληροφορίες  (127557_2178_2015.pdf) για την διαδικασία χορήγησης αδειών για την εκπόνηση ερευνών, εξερευνήσεων, φωτογράφησης, κινηματογράφησης, σύλληψης, συλλογής και εξαγωγής από την Ελλάδα, που αφορούν είδη χλωρίδας και πανίδας (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι πεταλούδες). Η αίτηση να απευθύνεται στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆.Π.   Χαλκοκονδύλη 31 Ταχ. Κωδ. : 104 32 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ                                                        

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com


Πως να αποκτήσεις μία άδεια και λεπτομέρειες για την αίτηση δες το (135366-16.pdf)

You can find detailed instructions from the Ministry of Environment (127557_2178_2015.pdf) for how to make an application and obtain a permission for research, investigation, photography, cinematography, collecting, capturing and exporting from Greece animals and plants (including butterflies). The application should be addressed to: Ministry for Environment and Energy, Directorate General for the Protection and Development of Forests and the Rural Environment, Directorate of Forest Management, Halkokondili 31, 104 32 Athens – GREECE

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com
For how to obtain a permission and details for the application, see in (135366-16.pdf)


ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Οι καταγραφές σας των πεταλούδων της Ελλάδας μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες για την προστασία των πεταλούδων και του περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Κρατήστε τις καταγραφές σας και τις φωτογραφίες που πήρατε πάντα συνοδευόμενες με στοιχεία για την ακριβή τοποθεσία, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος)  και το υψόμετρο (m). Σημειώστε επίσης κάθε επί πλέον πληροφορία που σχετίζεται με τις πεταλούδες (πχ ο αριθμός αρσενικών ή θηλυκών ατόμων που παρατηρήθηκαν, η συμπεριφορά ζευγαρώματος, φυτά ξενιστές κλπ).


RECORDING ΤΗΕ BUTTERFLIES IN GREECE


Your records of the butterflies of Greece could be very useful for the protection of the butterflies and the environment in Greece.

Keep your records and photographs taken always accompanied with the exact locality, coordinates (latitude and longitude) and altitude (m). Also keep any other information associated with the butterflies (eg number individuals of males or females seen, mating behavior, host plants etc).

ΔΕΣ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (135366-16)
SEE HERE THE APPLICATION (135366-16)AITESE_APPLICATION_files/135366-16.pdf.zip