LAZAROS N. PAMPERIS

ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΠΑΜΠΕΡΗΣ

 

ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ


1. Στην Ελλάδα σήμερα είναι γνωστό ότι υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων. Στο ΤΑ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο αυτών και το καθεστώς προστασίας:

     α) των 29 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΛΕΓΑΚΙΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ασπόνδυλα. In: ΛΕΓΑΚΙΣ Α. και Π. Μαραγκού (επιμέλεια έκδοσης), Το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωωλογική Εταιρεία. Αθήνα 2009, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι κίνδυνοι, που τα  απειλούν.

    β) των 42 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981

    γ) του 1 είδους (Parnassius apollo) που συμπεριλαμβάνεται στο CITES

    δ) των 3 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο 92/43 HABITATS DIRECTIVE ANΝEX II

    ε) των 9 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο 92/43 HABITATS DIRECTIVE ANΝEX IV

  στ) των 37 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο RED LIST STATUS EUROPE (2010)

    ζ) των 37 ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο EUROPEAN RED LIST OF BUTTERFLIES EU27 (2010)

    η) του είδους (Muschampia cribrellum) που τελευταία ανακαλύφθηκε στον Όλυμπο και την Οίτη και δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμη σε κάποιο Εθνικό Κατάλογο για προστασία, αλλά όμως ήδη συμπεριλαμβάνεται στους ανωτέρω καταλόγους στ) και ζ).


 1. 2.Δεν πρέπει να συλλέγονται τα είδη πεταλούδων που είναι στο ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ (αναφέρεται εκεί και η συλλογή σαν απειλή), στο ΠΔ 67/1981, στη CITES, στις 92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX II και ANNEX IV αλλά και στις RED LIST STATUS EUROPE (2010) και EUROPEAN RED LIST OF BUTTERFLIES EU27  (2010)  και επιβάλλεται από τους νόμους μας να προστατευθούν οι πληθυσμοί των.


 1. 3.Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η  Βιοπαρακολούθηση (Monitoring) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φαλκιδεύεται, με το να επιτρέπεται η συλλογή  και παράλληλα να διεξάγονται τα προγράμματα της Βιοπαρακολούθησης. Κατά την εκτέλεση των εργασιών Βιοπαρακολούθησης καταγράφεται και ο αριθμός των ατόμων όλων των ειδών χωρίς να θανατώνονται τα άτομα των πεταλούδων, ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση των πληθυσμών των, αν δηλαδή αυξάνεται, μειώνεται ή παραμένει σταθερός. Η μακροχρόνια αυτή διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των ειδών, ώστε να εντοπίζονται οι τοποθεσίες, όπου υπάρχουν τα είδη και να λαμβάνονται μετά την καταγραφή τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των.


 1. 4.Κατά κανόνα οι αιτούντες ζητούν μόνον να συλλέξουν και δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των η κατάσταση των πληθυσμών των ειδών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του πολύ σπάνιου Muschampia cribrellum στον Όλυμπο (του οποίου η συλλογή πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία άδεια συλλογής και εξαγωγής από την επικράτεια) και από τον σημειακό πληθυσμό του οποίου συλλέχθηκαν 2 άτομα το 2016, 17 άτομα το 2017, αλλά και σχετικά προσφάτως εμφανίστηκε να πωλείται και σε δημοπρασία στο ebay 1 άτομο από τον Όλυμπο (με αναφερόμενη ημερομηνία συλλογής 13 VII 2014). Η δημοπρασία είναι ακόμη ανηρτημένη στον ιστότοπο του πωλητή:  https://www.ebay.com/str/homerus61?_bkw=cribrellum


 1. 5.Η συλλογή, όπως συνήθως τυπικά ζητούνται,5-10 ατόμων από κάθε ένα είδος να συλλέγονται αδιακρίτως ανά περιοχή (ή το πλέον σύνηθες γιά όλη την επικράτεια), αποτελούν στην πραγματικότητα μία αληθινή ΕΚΑΤΟΜΒΗ γιά τα είδη των πεταλούδων, που με την χρήση των σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων φωτογράφησης, αναγνώρισης και καταγραφής μπορεί και πρέπει να σταματήσει. 


 1. 6.Προτεραιότητα γιά όλους μας πρέπει να είναι η προστασία των ειδών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίδεται άδεια συλλογής αν πρώτα δεν έχει βεβαιωθεί η άριστη και βελτιούμενη κατάσταση των πληθυσμών.


 1. 7.Γιά την προστασία όλων των ειδών πρέπει η αδειοδοτημένη συλλογή να πραγματοποιείται μόνον στο τέλος της ζωής των ενήλικων ατόμων και μόνον όταν θα έχει γίνει βεβαιωμένα η απόθεση των αυγών στα φυτά ξενιστές.


 1. 8.Γιά τα είδη, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο των απειλουμένων ειδών, θα μπορούσε, αλλά μόνον σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις (και όχι βέβαια γιά τον εμπλουτισμό προθηκών σε Μουσεία) και μόνον με τις προυποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω, να επιτραπεί η συλλογή:


 1. Περιορισμένου αριθμού ειδών (γιά συγκεκριμένα και καθορισμένα εκ των προτέρων είδη κάθε φορά και 1-2 άτομα ανά είδος).

 2. Με την υποχρεωτική προσκόμιση από τους ενδιαφερομένους εργασιών ή και άλλων στοιχείων, που θα αποδεικνύουν την καλή κατάσταση των πληθυσμών των ειδών, που προτίθενται να συλλέξουν σε αυτή την περιοχή.

 3. Σε κάθε περίπτωση η συλλογή θα πραγματοποιείται μόνον στο τέλος της ζωής των ενήλικων ατόμων και μόνον όταν θα έχει γίνει βεβαιωμένα η απόθεση των αυγών στα φυτά ξενιστές και με την παρουσία και τον έλεγχο του αρμόδιου προσωπικού.

 4. Συνήθως μόνον κάποιοι άλλοι τυπικοί πρόσθετοι ειδικοί όροι συμπεριλαμβάνονται στις άδειες συλλογής γιά ενημέρωση των τοπικών αρχών και των Φορέων Διαχείρισης κλπ, που όμως συνήθως δεν εφαρμόζονται πλήρως και η συλλογή δεν πραγματοποιείται με την προσωπική παρουσία του προσωπικού (που ορίζεται να ελέγχει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της αδείας) καθόλες τις ημέρες συλλογής και όλες τις ώρες της ημέρας (δηλαδή και εκτός ωραρίου εργασίας του προσωπικού).

 5. Επιβάλλεται λοιπόν και η παρουσία του προσωπικού (που θα ελέγχει και θα παρακολουθεί)  καθόλη την διάρκεια της συλλογής και εκτός ωραρίου εργασίας του προσωπικού. Όλα τα συλλεχθέντα άτομα θα πρέπει να φωτογραφίζονται επί τόπου αμέσως μετά την συλλογή και να καταμετρώνται με ακρίβεια οι συντεταγμένες.

 6. Το φωτογραφικό υλικό που θα τεκμηριώνει την συλλογή (στην τοποθεσία) θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στον Φορέα Διαχείρισης και στο Υπουργείο που χορήγησε την άδεια ώστε να έχει άμεση και ακριβή γνώση των ειδών και των τοποθεσιών που πραγματοποιείται η συλλογή.

 7. Σημειώνεται ότι συνήθως τα συλλεχθέντα χωρίς άδεια άτομα των ειδών εξάγονται από την επικράτεια και χωρίς την ειδική άδεια που προβλέπεται για την εξαγωγή. Τα συλλεχθέντα άτομα θα πρέπει φωτογραφίζονται επί τόπου, από το προσωπικό ελέγχου, και θα είναι εύκολος έτσι ο έλεγχος, ότι εξήχθησαν με την προβλεπόμενη άδεια.

 8. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει η δέσμευση των αιτούντων να αναφέρουν τις άδειες, που έχουν λάβει αρμοδίως από τις αρχές στην Ελλάδα, σε τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (με βάση τα συλλεχθέντα άτομα κλπ ) ώστε πάντα η εργασία στα επιστημονικά περιοδικά να συνοδεύεται και από την άδεια, που χορηγήθηκε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα συλλογής κλπ.


FOLLOWING CERTAIN COMMENTS AND SUGGESTIONS FOR THE GRANTING OF THE RELEVANT PERMITS


1. In Greece today it is known that there are 236 species of butterflies. In THE THREATENED SPECIES

you can see the full list of these and the protection status:

     a) of the 29 species included in the RED BOOK, LEGAKIS, ANASTASIOS: Invertebrates. In: LEGAKIS A. and P. Marangou (edited), The Red Book of Endangered Animals of Greece. Hellenic Zoological Society. Athens 2009, which describes in detail the dangers that threaten them.

    b) of the 42 species included in Presidential Decree 67/1981

 1. c)of the 1 species (Parnassius apollo) included in CITES

d) of the 3 species included in 92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX II

    (e) of the 9 species included in 92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX IV

  f) of the 37 species included in the RED LIST STATUS EUROPE (2010)

    g) of the 37 species included in the EUROPEAN RED LIST OF BUTTERFLIES EU27 (2010)

    h) of the species (Muschampia cribrellum) that was last discovered on Mount Olympus and Oiti and has not yet been included in a National List for protection, but is already included in the above lists f) and g).

2. The species of butterflies that are in the RED BOOK (the collection is also mentioned as a threat), in PD 67/1981, in CITES, in 92/43 HABITATS DIRECTIVE ANNEX II and ANNEX IV but also in the RED LIST STATUS EUROPE (2010) and EUROPEAN RED LIST OF BUTTERFLIES EU27 (2010) should not be collected and it is required by our laws to protect their populations.3. It should be borne in mind that the Monitoring should not in any case be falsified, by allowing the collection and at the same time conducting the Monitoring programs. During the execution of the Monitoring works, the number of individuals of all species is recorded without killing the individuals of the butterflies, in order to assess the condition of their populations, ie whether it increases, decreases or remains stable. This long-term process is an important tool for the protection of species, in order to identify the locations where the species exist and to take the necessary measures to protect them after recording.4. As a rule, applicants only ask to collect and the status of the species' populations is not their first priority. Typical is the case of the very rare Muschampia cribrellum on Mount Olympus (which was collected without any Permit and export license from Greece) and from the local population which collected 2 individuals in 2016, 17 individuals in 2017, but also relatively recently appeared to be sold at auction on ebay 1 individual from Olympus (with reported collection date 13 VII 2014). The auction is still posted on the seller's website: https://www.ebay.com/str/homerus61?_bkw=cribrellum


5. The collection, as it is usually formally requested, of 5-10 individuals of each species being collected indiscriminately per region (or the most common for the whole territory), is in fact a true HECATOMB for the species of butterflies, which with the use of modern digital methods of photography, identification and recording can and must stop.
6. The protection of species must be a priority for all of us. Under no circumstances should a collection permit be issued unless the excellent and improving condition of the population has been attested first.


7. For the protection of all species, the licensed collection should take place only at the end of the life of the adults and only when the eggs have been confirmed in the host plants.

8. For the species, which are not included in the above list of endangered species, could, but only in exceptional cases (and of course not for the enrichment of showcases in Museums) and only with the conditions described below, the collection be allowed:
 1. Limited number of species (for specific and predetermined species at a time and 1-2 individuals per species).


 1. With the obligatory submission by the interested parties of works or other data, which will prove the good condition of the populations of the species, which they intend to collect in this area. 1. In any case, the collection will take place only at the end of the adult life and only when the eggs have been confirmed in the host plants and with the presence and control of  the qualified staff.


 1. Usually only some other additional special conditions are included in the collection permits for the information of the local authorities and the Managing Bodies, etc., but they are usually not fully implemented and the collection is not carried out in the presence of the staff (who is appointed to control and monitor the implementation of the leave) all the days of collection and all the hours of the day (ie even outside the working hours of the staff). 1. Therefore, the presence of the staff (who will control and monitor) is required throughout the collection and outside the working hours of the staff. All collected individuals should be photographed on the spot immediately after collection and the coordinates should be accurately counted.


 1. The photographic material that will document the collection (on site) should be immediately available to the Managing Authority and the Ministry that granted the permit in order to have a direct and accurate knowledge of the species and locations where the collection takes place. 1. It is noted that usually the unlicensed individuals collected of the items are exported from the territory and without the special permit provided for export. The collected persons should be photographed on the spot, by the inspection staff, and it will be easy to check that they were exported with the required permission. 1. There should always be the commitment of the applicants to mention the licenses, which they have received competently from the authorities in Greece, in any publications in scientific journals (based on the collected people, etc.) so that the work in the scientific journals is always accompanied by the license granted for the specific collection activity, etc.
Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Περιβάλλοντος δίνονται αναλυτικές πληροφορίες  (127557_2178_2015.pdf) για την διαδικασία χορήγησης αδειών για την εκπόνηση ερευνών, εξερευνήσεων, φωτογράφησης, κινηματογράφησης, σύλληψης, συλλογής και εξαγωγής από την Ελλάδα, που αφορούν είδη χλωρίδας και πανίδας (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι πεταλούδες). ΔΕΣΤΕ ΕΔΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


You can find detailed instructions from the Ministry of Environment (127557_2178_2015.pdf) for how to make an application and obtain a permission for research, investigation, photography, cinematography, collecting, capturing and exporting from Greece animals and plants (including butterflies). SEE HERE DETAILS