Η ανάλυση που ακολουθεί θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα συμπλήρωμα της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου.

Analysis as follow should be considered as an addition to the second edition of the book.

MORPHOMETRICAL ANALYSIS FOR THE SPECIES HIPPARCHIA SYRIACA AND H. FAGI
By Lazaros N. Pamperis

It was proposed in the past -and relatively recent by Hesselbarth et al (1995): Vol. 2, page 897- that H. syriaca and H. fagi can be separated by the relative size of the dark area at the base of S3 and S4 of the unh. This character were used for the identification of these two species in the first and the second edition of the book THE BUTTERFLIES OF GREECE, but recently -in the work DINCĂ, VLAD, EVGENY V. ZAKHAROV, PAUL D. N. HEBERT & ROGER VILA: Complete DNA barcode reference library for a country’s butterfly fauna reveals high performance for temperate Europe. Proceedings of The Royal Society Biological Sciences. Published online before print August 11, 2010, doi:10.1098/rspb.2010.1089. in Fig. S19a- this proved unreliable. 
The species H. syriaca and H. fagi, are very similar to each other, they, nearly always, keep their wings closed when resting in the ground or in vegetation and so usually only unh can be seen or photographed. It is generally accepted that the right names cannot be given, only by examination of the external features of the wings and the only reliable identification is after a careful examination of the genitalia of the males .
It is proposed here, that the relative size of the dark area at the base of S3 and S4 of the unh (in both males and females), in combination with the lengths of certain parts of pattern in unh, can be used as a (more or less) reliable characters for identification, as follows:
 
The method. In Figure 4.17 some details of the unh of a typical individual of these species are presented; the Lengths -measured always along the veins V3, V4, V5, the cell and the dark lines, that separate the dark areas from the lighter ones at the base of S3 and S4- from Point to Point (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8), the Areas and the Perimeters of the dark area in base of S3 (12341) and S4 (45674) are used for the following morphometrical analysis.
Distortion of the relative place of all the Points (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8) of the unh (as shown in Figure 4.17 is produced, when the photograph of the unh of the living butterfly is taken from a point of view far from the virtual perpendicular line to the plane of the surface of the unh; this distortion leads to different values of the measurements. So photographs of the unh of these males have been gathered, all taken from points of view very near to the virtual perpendicular line. We must always have in mind also that there are possible errors during measuring of the Lengths, Areas and Perimeters and errors caused because the wings of the resting individuals are not always fully expanded.  
In the Bibliography there are photographs (as are noted in Plate 4.18) of individuals of these two species -generally accepted that had been identified correctly by examination of the genitalia; in total photographs of the unh of 34 males and of 17 females were gathered (from Greece and other countries). 
From the author’s archive proper photographs of the unh of 40 males and of 20 females, all from Greece, are used. 
All photographs (from bibliography and the author's archive) were transformed in digital archives (modified in TIFF format) and all these 111 photographs of males and females were used for measurements; all Lengths, Areas and Perimeters (as above), were measured from images produced in an application (ImageJ) and the results are presented in Plate 4.18.
 From these results, that is the Lengths (M=12, N=34, O=45, P=67 and Q=4538), the Areas (R=12341 and S=45674) and the Perimeters (T=12341 and U=45674) several additional calculations have been made and, as a result, the following five Ratios are presented:
Ratio 1=M/P
Ratio 2=T/U
Ratio 3=R/S
Ratio 4=P/M 
Ratio 5=(P+M)/(O+N)

Each photograph is accompanied by a number (1-111) which is the same in Plate 4.18 (near the symbols for each individual) and also in Chart 4.19 to follow. Measurements of Length Q=4538 are not completed and so another useful Ratio 6=(O+N)/Q does not produced for the moment for all 111 individuals.
 
The results. In Plate 4.18 each photograph is accompanied by: country, locality, altitude, date, publication in which there is the photograph of the male identified by examination of genitalia (e.g. Die Tagfalter der Turkei etc) or the number of the photograph from the author’s archive (e.g. 354025), the name of the species given after examination of genitalia (e.g. fagi or syriaca) and finally the values of the five Ratios 1, 2, 3, 4 and 5 are presented. 
Two photographs (24 and 74) in which the surface of unh is not fully expanded were used, having in mind that the results of the five Ratios 1, 2, 3, 4 and 5 are not very accurate.

The Chart. The following Chart 4.19 have been produced, based on the values of the five Ratios 1, 2, 3, 4 and 5 for 111 individuals (with the free use of the program Biplot –by Professor Eric P. Smith of the University of Virginia Tech- for Correspondence Multivariate Analysis of the values of the five Ratios): 
A.	In Chart 4.19 a grey line separate very clearly the males from the females and a grey band separated relatively clearly the males (and the females) of H. syriaca from males (and the females) of H. fagi.
MALES(a) from bibliography: 22 individuals of H. syriaca from the Aegean Islands (where only H. syriaca exist) of Greece (56, 105, 106, 107 and 108), Turkey (42, 43, 44, 45, 46, 47 and 59), FYROM (52 and 53), Bulgaria (54), Cyprus (58) and Romania (62, 63, 87, 88, 89 and 90) are placed in Chart 4.19 in a clearly separate «area» than the «area» of the 12 individuals of H. fagi from Germany (48 and 49), FYROM (50 and 51), Bulgaria (55), Europe (57) and Romania (60, 61, 83, 84, 85 and 86). MALES (b) from the photographs of the author: individuals of H. syriaca from the Aegean Islands (where only H. syriaca is known to exist) of Greece (7, 11 and 23) are also placed in the same «area». 

FEMALES (a)from bibliography: 14 individuals of H. syriaca from Greece (109, 110 and 111), Bulgaria (92), Europe (95), Turkey (96, 97, 98, 99, 100, 101 and 104) and Italy (102 and 103) are placed in Chart 4.19 in a clearly separate «area» than the 3 individuals of H. fagi from Greece (94), Germany (93) and France (91). FEMALES (b) from the photographs of the author: individuals of H. syriaca from the Aegean Islands (where only H. syriaca exist) of Greece (70) are also placed in the same «area».

D.	The majority of the individuals from the 60 photographs of the author are clearly placed in «areas» or H. fagi or H. syriaca; only 6 of these (10%) are placed inside the grey bands, that is 10 and 40 (in MALES) and 65, 73, 80, and 81 (in FEMALES). 

Estimation of the names from photographs of mainland and the islands of Greece. 
Estimation is based on «areas» for H. fagi and H. syriaca from bibliography, as there are shown on the Chart 4.19. The results are:
1.	Estimation of the name H. fagi in 40 individuals: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 79 and 82.  
2.	Estimation of the name H. syriaca in 10 individuals: 1, 16, 22, 32, 33, 67, 69, 71, 75 and 77.
3.	Estimation of the name or H. fagi or H. syriaca in 6 individuals: 10, 40, 65, 73, 80 and 81.
4.	In the Eastern Aegean islands of Samos (70, 23) and Rhodes (7 and 11) of islands only H. syriaca is known to exist.

Conclusions. The present morphometrical analysis of Chart 4.19 lead us to the following conclusions:
I.	The 6 individuals (7, 11, 105, 106, 107 and 108) from the island of Rhodes occupy an «area» in the upper left . 
II.	The method as proposed here lead us to a (more or less) certain identification of the males and females . Only 10% of the photographs (shown in grey areas of the Chart 4.19) are not clearly identified. 

Comments
1.	The present morphometrical analysis is an attempt to find the limits of the method, that is to identify butterflies by external characters only. 
2.	An improvement of this method is to calculate the Ratios 1, 2, 3, 4, and 5 for more individuals from Greece, identified with certainty after examination of genitalia; the “areas” in Chart 4.19 must be verified.
3.	In Plate 4.18 both estimations for names are shown: (a) acordinng to Hesselbarth et al (1995) and (b) after the present morphometrical analysis.
4.	In Plates 4.20.1 and 2 drawings of the unh of all males and females, from the author’s archive, are summarized.
5.	The final comment is that identification, based on external characters of the unh, of the species H. fagi and H. syriaca is more or less reliable (but of course is not easy because of the complexity of the present morphometrical analysis).
ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ HIPPARCHIA SYRIACA και H. FAGI
Του Λάζαρου Ν. Παμπέρη

Προτάθηκε παλιότερα - και σχετικά πρόσφατα από Hesselbarth et al (1995): Vol. 2, στην σελίδα 897 - ότι τα είδη    H. syriaca και H. fagi μπορούν να διαχωρισθούν από το μέγεθος της σκούρας περιοχής στην βάση της S3 and S4 της κοφ. Αυτός ο χαρακτήρας χρησιμοποιήθηκε για τον διαχωρισμό των δύο αυτών ειδών στην πρώτη και την δεύτερη έκδοση του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, αλλά πρόσφατα - στην εργασία DINCĂ, VLAD, EVGENY V. ZAKHAROV, PAUL D. N. HEBERT & ROGER VILA: Complete DNA barcode reference library for a country’s butterfly fauna reveals high performance for temperate Europe. Proceedings of The Royal Society Biological Sciences. Published online before print August 11, 2010, doi:10.1098/rspb.2010.1089. στην Fig. S19a- αυτός ο τρόπος διαχωρισμού αποδείχθηκε αναξιόπιστος. 
Τα είδη H. syriaca και H. fagi ομοιάζουν πάρα πολύ και όταν στέκονται στην βλάστηση ή στο έδαφος με τα φτερά κλειστά παρουσιάζουν (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) συνήθως την κοφ και είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωρισθούν με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των και να δοθούν τα σχετικά ονόματα.
Προτείνεται εδώ ότι το μέγεθος (εμβαδόν και περίμετρος) της σκούρας περιοχής στην βάση της S3 και S4 της κοφ (των αρσενικών και των θηλυκών) σε συνδυασμό με τα μήκη ορισμένων σχεδίων (γραμμές) της κοφ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα (περισσότερο ή λιγότερο) αξιόπιστο χαρακτηριστικό για την αναγνώριση όπως ακολουθεί:

Η μέθοδος. Στην προσπάθεια να εξευρεθούν ορισμένα χαρακτηριστικά, που να βοηθούν στην αναγνώριση, επισημάνθηκαν ορισμένες λεπτομέρειες της κοφ, που φαίνονται στο Σχήμα/Figure 4.17. Η μορφομετρική ανάλυση που ακολουθεί αφορά τις αποστάσεις (Μήκη) των Σημείων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 (πάντα μετρημένες κατά μήκος των νεύρων V3, V4, V5, του κελιού και των σκούρων γραμμών που διαχωρίζουν τις σκούρες περιοχές από τις πιό ανοικτόχρωμες στην βάση των S3 και S4), τα Εμβαδά και τις Περιμέτρους των S3 (12341) και S4 (45674).
 Προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, στα αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκαν μόνον φωτογραφίες ατόμων, που λήφθηκαν από θέσεις, που επέτρεπαν την πραγματοποίηση της φωτογράφισης κάθετα (ή με πολύ μικρή απόκλιση από την νοητή κάθετο) προς το επίπεδο της κοφ. Η χρήση φωτογραφιών, που λήφθηκαν από λιγότερο έως περισσότερο πλάγιες θέσεις (σχετικά με την νοητή κάθετο στο επίπεδο της κοφ) προκαλεί σχετικά μεγάλη παραμόρφωση στα χαρακτηριστικά μήκη (M=12 κλπ) όπως μετρώνται επί των μεγεθύνσεων των φωτογραφιών της κοφ (που σημειώνονται και ορίζονται με τα Σημεία 1-8 στο Σχήμα/Figure 4.17) και τελικά υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές των Λόγων/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5. Παραμένουν όμως τα σφάλματα των μετρήσεων και ιδιαίτερα εκείνα, που δημιουργούνται από το ότι τα φτερά δεν είναι πάντα απόλυτα εκτεταμένα αλλά συχνά παρουσιάζουν και πτυχώσεις.
Από την βιβλιογραφία συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες της κοφ 34 αρσενικών και 17 θηλυκών ατόμων των ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi τα οποία έχουν αναγνωρισθεί με βάση τον γεννητικό οπλισμό (genitalia) και στα οποία με βεβαιότητα έχει αποδοθεί ένα συγκεκριμένο όνομα. 
Από το αρχείο του συγγραφέα συγκεντρώθηκαν φωτογραφίες της κοφ 40 αρσενικών και 20 θηλυκών ατόμων, όλες από την Ελλάδα.
Όλες αυτές οι 111 φωτογραφίες (από την βιβλιογραφία και το αρχείο του συγγραφέα) ψηφιοποιήθηκαν (σε αρχεία TIFF) και χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις. Τα Μήκη, τα Εμβαδά και οι Περίμετροι μετρήθηκαν με την βοήθεια της εφαρμογής ImageJ, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα/Plate 4.18.
 Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων των Μηκών (M=12, N=34, O=45, P=67 and Q=4538), των Εμβαδών (R=12341 and S=45674) και των Περιμέτρων (T=12341 και U=45674) έγιναν οι απαραίτητοι υπολογισμοί και σαν αποτέλεσμα παρουσιάζονται οι εξής Λόγοι/Ratios:
Ratio 1=M/P
Ratio 2=T/U
Ratio 3=R/S
Ratio 4=P/M 
Ratio 5=(P+M)/(O+N)

Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από ένα αύξοντα αριθμό (α/α: 1-111), που σημειώνεται και στον Πίνακα/Plate 4.18, στον Χάρτη/Chart 4.19 (κοντά στα σύμβολα για τα είδη) και στα Σχήματα/Figures 4.20.1 και 2. Οι μετρήσεις για το Μήκος Q=4538 δεν είναι πλήρεις και έτσι δεν υπολογίσθηκε και δεν χρησιμοποιήθηκε ο Λόγος/Ratio 6=(O+N)/Q γιά όλα τα 111 άτομα.

Τα αποτελέσματα. Στον Πίνακα/Plate 4.7 σημειώνονται η χώρα (country), η τοποθεσία μαζί με το υψόμετρο και την ημερομηνία (localities, altitudes και dates), η έκδοση όπου υπάρχει η φωτογραφία του με βεβαιότητα αναγνωρισμένου είδους (πχ Die Tagfalter der Turkei κλπ) ή ο αριθμός της φωτογραφίας από το αρχείο του συγγραφέα (πχ 354025) και το όνομα του με βεβαιότητα αναγνωρισμένου είδους (πχ ή fagi ή syriaca). Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τους Λόγους/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5.

Χρησιμοποιήθηκαν και δύο φωτογραφίες θηλυκών ατόμων (24 και 74) όπου η επιφάνεια του κοφ δεν είναι απόλυτα εκτεταμένη και συνεπώς τα αποτελέσματα των Λόγων/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5 δεν είναι απόλυτα ακριβή.


Ο Χάρτης/Chart. Με βάση τα αποτελέσματα των πέντε Λόγων/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5 για τα 111 άτομα προέκυψαν ο Xάρτης/Chart 4.19 (με την εφαρμογή του προγράμματος BiPlot, που διατίθεται ελεύθερο από τον καθηγητή Eric P. Smith του πανεπιστημίου Virginia Tech, για ανάλυση -όπως εν προκειμένω Correspondence Analysis- πολλών μεταβλητών, δηλαδή των τιμών των πέντε Λόγων/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5 για όλα τα 111 άτομα):

A.	Στον Χάρτη/Chart 4.19 μία γκρίζα γραμμή διαχωρίζει με μεγάλη ευκρίνεια τα αρσενικά από τα θηλυκά άτομα και μία γκρίζα λωρίδα διαχωρίζει σχετικά (αλλά όχι απόλυτα) τα περισσότερα αρσενικά (και τα θηλυκά) του H. syriaca από τα αρσενικά (και τα θηλυκά) του H. fagi.
ΑΡΣΕΝΙΚΑ/MALES (α) από την βιβλιογραφία: 22 άτομα του H. syriaca από τα νησιά του Αιγαίου (όπου υπάρχει μόνον το H. syriaca ) της Ελλάδας (56, 105, 106, 107 και 108), την Τουρκία (42, 43, 44, 45, 46, 47 και 59), την FYROM (52 και 53), την Βουλγαρία (54), την Κύπρο (58) και την Ρουμανία (62, 63, 87, 88, 89 και 90) τοποθετήθηκαν στον Χάρτη/Chart 4.19 σε μία «περιοχή» διαφορετική από την «περιοχή» 12 ατόμων του H. fagi από την Γερμανία (48 and 49), την FYROM (50 and 51), την Βουλγαρία (55), την Ευρώπη (57) και την Ρουμανία (60, 61, 83, 84, 85 and 86). ΑΡΣΕΝΙΚΑ/MALES (β) από φωτογραφίες του συγγραφέα: άτομα του H. syriaca από τα νησιά του Αιγαίου (όπου υπάρχει μόνον το H. syriaca ) της Ελλάδας (7, 11 and 23) τοποθετήθηκαν επίσης στην ίδια «περιοχή».

ΘΗΛΥΚΑ/FEMALES (α) από την βιβλιογραφία: 14 άτομα του H. syriaca από την Ελλάδα (109, 110 and 111), την Βουλγαρία (92), την Ευρώπη (95), την Τουρκία (96, 97, 98, 99, 100, 101 και 104) και την Ιταλία (102 και 103) τοποθετήθηκαν στον Χάρτη/Chart 4.19 σε μία «περιοχή» διαφορετική από την «περιοχή» 3 ατόμων του H. fagi από την Ελλάδα (94), την Γερμανία (93) και την Γαλλία (91). ΘΗΛΥΚΑ/FEMALES (β) από φωτογραφίες του συγγραφέα: άτομα του H. syriaca (όπου υπάρχει μόνον το H. syriaca ) της Ελλάδας (70) τοποθετήθηκαν επίσης στην ίδια «περιοχή».

D.	Η πλειοψηφία των 60 ατόμων από τις φωτογραφίες του συγγραφέα τοποθετήθηκαν σε μία «περιοχή» ή H. syriaca ή H. fagi και μόνον 6 άτομα (10%) τοποθετήθηκαν μέσα στις γκρίζες λωρίδες, δηλαδή τα 10 και 40 (στα  ΑΡΣΕΝΙΚΑ/MALES) και 65, 73, 80, και 81 (στα ΘΗΛΥΚΑ/FEMALES). 


Εκτίμηση των ονομάτων από τις φωτογραφίες στο χερσαίο ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας. 
Επί του Χάρτη/Chart 4.19 σημειώνονται οι “περιοχές” για τα είδη H. syriaca και H. fagi:
1.	Εκτίμηση για το όνομα H. fagi σε 40 άτομα: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 79 και 82.  
2.	Εκτίμηση για το όνομα H. syriaca σε 10 άτομα: 1, 16, 22, 32, 33, 67, 69, 71, 75 και 77.
3.	Εκτίμηση για το όνομα ή H. fagi ή H. syriaca σε 6 άτομα: 10, 40, 65, 73, 80 και 81.
4.	Στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Σάμο (70, 23) και στην Ρόδο (7 and 11) όπου υπάρχει μόνον το H. syriaca.

Συμπεράσματα. Από την μελέτη και επεξεργασία του Χαρτη/Chart 4.19 και προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
I.	Τα 6 αρσενικά άτομα από την Ρόδο (7, 11, 105, 106, 107 και 108) καταλαμβάνουν μία ακραία «περιοχή» 
II.	Η μέδοδος που προτείνεται εδώ οδηγεί σε μια (περισσότερο ή λιγότερο) ακριβή αναγνώριση. Μόνον 10% των φωτοφραφιών (στις γκρίζες περιοχές του Χάρτη/ Chart 4.19) δεν μπορούν να αναγνωρισθούν με βεβαιότητα. 

Comments
1.	Με την παρούσα μορφομετρική ανάλυση γίνεται προσπάθεια να ευρεθούν τα όρια των δυνατοτήτων, που υπάρχουν ως προς την αναγνώριση των ειδών με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.
2.	Βελτίωση της μεθόδου μπορεί να επιτευχθεί εφ’ όσον υπολογισθούν οι Λόγοι/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5 για αρκετά περισσότερα άτομα, για τα οποία θα έχει αποδοθεί ένα όνομα με εξέταση του γεννητικού οπλισμού (genitalia) και προέρχονται από την Ελλάδα, έτσι ώστε να παραχθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια πιό συγκεκριμένες “περιοχές” στον Χάρτη/Chart 4.19.
3.	Στον Πίνακα/Plate 4.18 φαίνονται και οι δύο εκτιμήσεις: (α) Σύμφωνα με Hesselbarth et al (1995) και (β) μετά την παρούσα μορφομετρική ανάλυση.
4.	Στους Πίνακες/Plates 4.20.1 και 2 παρουσιάζονται σχέδια της κοφ των ατόμων από το αρχείο του συγγραφέα
5.	Τα αναφερόμενα εδώ οδηγούν στην γενική παρατήρηση ότι η αναγνώριση για τα είδη H. syriaca και H. fagi είναι μόνον ως ένα βαθμό περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστη (αλλά όχι τόσο προφανής και εύκολη, λόγω της πολυπλοκότητας της παρούσας ανάλυσης).
Σχήμα/Figure 4.17 Μορφομετρική ανάλυση ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi. Χαρακτηριστικά σημεία στην κοφ.
Figure 4.17 Morphometrical analysis for species Hipparchia syriaca and H. fagi. Significant Points on the unh.Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca_files/Figure%204.17.pdf.zip
Plate 4.18 Μορφομετρική ανάλυση ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi. Αποτελέσματα των Λόγων/ Ratios 1, 2, 3, 4 και 5 γιά 111 άτομα. Με έντονη γραφή σημειώνονται τα ονόματα των ειδών, που έχουν προκύψει με εξέταση του γεννητικού οπλισμού. Με κανονική γραφή σημειώνονται τα ονόματα των ειδών, που έχουν προκύψει με την παρούσα μορφομετρική ανάλυση.
Plate 4.18 Morphometrical analysis for species Hipparchia syriaca and H. fagi. Results of Ratios 1, 2, 3, 4 and 5 for 111 individuals. Bold letters for the names of species confirmed after examination of genitalia. Red letters for names applied to individuals after the present morphometrical analysis.Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca_files/Plate%204.18.pdf.zip
 Chart 4.19 Μορφομετρική ανάλυση ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi. Διάγραμμα (με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα 111 άτομα για τους Λόγους/Ratios 1, 2, 3, 4 και 5) με τις σχετικές θέσεις των ειδών για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα της βιβλιογραφίας και τα άτομα, που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα. 
Υπόμνημα Chart 4.19: 
(◆)τα άτομα, που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα, (◯) H. fagi, (▲) H. syriaca and (△) H. syriaca ghigii.

Chart 4.19 Morphometrical analysis for species Hipparchia syriaca and H. fagi. Diagram produced after Correspondence Multivarieted Analysis, based on calculations of Ratios 1, 2, 3, 4 and 5 for all the 111 individuals, with the relative places for males and females from Bibliography and males and females photographed by the author.
Legend for Chart 4.19: 
(◆) for individuals photographed by the author, (◯) H. fagi, (▲) H. syriaca and (△) H. syriaca ghigii.Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca_files/Chart%204.19.pdf.zip

Figure 4.20. Λεπτομέρειες της κοφ 60 ατόμων Hipparchia syriaca and H. fagi που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα. Για όλα τα άτομα που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα δημιουργήθηκαν Σχήματα, που συνοδεύονται από έναν αριθμό, που είναι ο ίδιος με τον α/α στον Πίνακα/Plate 4.17 και στον Χάρτη/Chart 19.

1.    Για 41 αρσενικά από την Ελλάδα.

 1. 2.  Για 19 θηλυκά από την Ελλάδα.

Figure	 4.20. Details of the unh of Hipparchia syriaca and H. fagi. For all 60 individuals photographed by the author figures of the unh were made accompanied by a number which is the same as in Plate 4.18 and in Chart 4.19. 
 For 19 females from Greece.
Figure	 4.20. Λεπτομέρειες της κοφ 60 ατόμων Hipparchia syriaca and H. fagi που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα. Για όλα τα άτομα που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα δημιουργήθηκαν Σχήματα, που συνοδεύονται από έναν αριθμό, που είναι ο ίδιος με τον α/α στον Πίνακα/Plate 4.17 και στον Χάρτη/Chart 19. 
2.  Για 19 θηλυκά από την Ελλάδα. 
Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca_files/Plate%204.20.2.pdf.zip

Figure	 4.20. Details of the unh of Hipparchia syriaca and H. fagi. For all 60 individuals photographed by the author figures of the unh were made accompanied by a number which is the same as in Plate 4.18 and in Chart 4.19. 
 For 41males from Greece. 
Figure	 4.20. Λεπτομέρειες της κοφ 60 ατόμων Hipparchia syriaca and H. fagi που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα. Για όλα τα άτομα που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα δημιουργήθηκαν Σχήματα, που συνοδεύονται από έναν αριθμό, που είναι ο ίδιος με τον α/α στον Πίνακα/Plate 4.17 και στον Χάρτη/Chart 19. 
1.  Για 41 αρσενικά από την Ελλάδα. Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca_files/Plate%204.20.1.pdf.zip

For all Hipparchia syriaca και H. fagi from Greece, as presented here, you can find here a PDF document with details of UNS of the wings: Details of UNH of Hipparchia fagi & H. syriaca from Greece.
Για όλα τα Hipparchia syriaca και H. fagi από την Ελλάδα, που αναφερθηκαν εδώ, παρατιθεται και συγκεντρωτικά σε ένα έγγραφο PDF οι κατω επιφάνειες των φτερών: Λεπτομέρειες της κάτω επιφάνειας του οπίσθιου φτερού των Hipparchia fagi & H. syriaca από την Ελλάδα.Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca_files/Details%20of%20UNH%20of%20Hipparchia%20fafi%20%26%20H.%20syriaca%20from%20Greece%20.pdf.zip