ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF BUTTERFLIES OF GREECE AND COMMENTS FOR THE RECOGNITION OF CERTAIN SPECIES

Η αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων βασίζεται στην σύγκριση της φωτογραφίας του χρήστη με τις φωτογραφίες που έχουν ενσωματωθεί στην βάση της εφαρμογής. Για να είναι η αναγνώριση πιο ακριβής πρέπει οι φωτογραφίες που αναρτώνται να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να απουσιάζουν άλλα, όπως αυτά που περιγράφονται παρακάτω:


 1. 1. Να έχουν την πεταλούδα σωστά εστιασμένη.

 2. 2. Να είναι σωστά φωτισμένες δηλαδή να μην είναι ισχυρά υποφωτισμένες ή υπερφωτισμένες και το φως να έχει τη σωστή θερμοκρασία. Το φως το πρωί και το απόγευμα είναι θερμότερο και αλλοιώνει τα χρώματα όπως επίσης και η συννεφιά. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση φλας. Με τον  φωτισμό με φλας αποτυπώνονται τα αληθινά χρώματα των φτερών. Με τον φυσικό φωτισμό αποτυπώνονται (ανάλογα με το αν είναι πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα) άλλα διαφορετικά χρώματα, που δεν είναι πάντα τα ίδια με τα αληθινά.

 3. 3. Τα φτερά πρέπει να είναι ομοιόμορφα φωτισμένα ή τουλάχιστον τυχόν σκιές να έχουν μικρή αντίθεση και να καταλαμβάνουν μικρό τμήμα των φτερών. Οι ισχυρές σκιές μερικές φορές εκλαμβάνονται, από την εφαρμογή, ως σημάδια στα φτερά.

 4. 4.Όταν το φυσικό φως είναι πίσω (backlight) από την πεταλούδα τότε μπορεί μερικές φορές τα σημάδια της άνω επιφάνειας των φτερών να φαίνονται μαζύ με τα σημάδια της κάτω επιφάνειας των φτερών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αναγνώριση.

 5. 5. Η πεταλούδα να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της φωτογραφίας. Εάν τα φτερά δέν είναι ακέραια, δηλαδή αν λείπουν τμήματα τους, η αναγνώριση επηρεάζεται.

 6. 6. Εάν παρεμβάλλονται χόρτα ή άλλα φυτά και καλύπτουν τα φτερά, αυτά εκλαμβάνονται σαν σημάδια στα φτερά και η αναγνώριση επηρεάζεται.

 7. 7. Στα πολύ γηρασμένα άτομα πεταλούδων, που έχουν συνήθως όλα τα χαρακτηριστικά λιγότερο εμφανή, επίσης η αναγνώριση επηρεάζεται.

 8. 8.Εάν το άτομο της πεταλούδας, που αναρτάται για αναγνώριση, έχει αφύσικα εκτεταμένα τα φτερά (τυχαία ή είναι νεκρό από συλλογή) επίσης η αναγνώριση επηρεάζεται.

 9. 9. Εάν το άτομο της πεταλούδας έχει ανώμαλα αναπτυγμένα σημάδια ή και χρώματα, που παρεκλίνουν ( aberrant ) από τα των φυσιολογικών ατόμων, επίσης η αναγνώριση επηρεάζεται.

 10. 10. Η επιλογή του κάδρου (crop) για την αναγνώριση, μερικές φορές, μπορεί να επηρεάζει την αναγνώριση, γιατί εξαρτάται από τις υπάρχουσες φωτογραφίες στην βάση, που δεν έχουν όλες τα ίδια κάδρα. Συστήνεται να αναζητείται η αναγνώριση με διαφορετικά κάδρα, ώστε να λαμβάνεται η τελική απόφαση από τον χρήστη με μεγαλύτερη ασφάλεια.

 11. 11. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη βεβαιότητα όταν αναρτώνται, για αναγνωριση, περισσότερες της μιας φωτογραφίες του ίδιου ατόμου της πεταλούδας, τραβηγμένες από διαφορετικές γωνίες λήψης, έτσι ώστε να υπάρχουν αναγνωρίσεις, μεσω της εφαρμογής, για όλες τις φωτογραφιες του ίδιου ατομου, στις οποίες θα φαίνονται τα χαρκτηριστικά ολων των επιφανειών των φτερών.

Τα όρια της αναγνώρισης με φωτογραφίες  έχουν περιγραφεί στο βιβλίο οι ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (με την σημείωση  Αμφίβολη αναγνώριση/Identification uncertain) για τα είδη: Pieris napi, Pieris balcana, Colias erate, Leptidea sinapis, Leptidea juvernica, Melitaea athalia, Melitaea aurelia, Hipparchia senthes, Hipparchia volgensis, Pyrgus alveus και Pyrgus armoricanus.

Η ακρίβεια της αναγνώρισης μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο αν προστεθούν σε αυτή την βάση περισσότερες φωτογραφίες πεταλούδων, με σωστή αναγνώριση του είδους από τους χρήστες της. Οι χρήστες καλούνται να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους για αναγνώριση και αν το επιθυμούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους για καταχώρηση σε αυτή την εφαρμογή, επειδή όσο περισσότερες φωτογραφίες έχουν καταχωρηθεί σε αυτή τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια της αναγνώρισης προκύπτει. Τα κοινά είδη αντιπροσωπεύονται ήδη με πολλές και σωστές φωτογραφίες αλλά υπάρχουν και ωρισμένα είδη με λίγες φωτογραφίες, για τα οποία καταβάλλονται προσπάθειες για να φωτογραφηθούν περισσότερα άτομα.

Μερικά από τα  236 είδη των πεταλούδων της Ελλάδας παρουσιάζονται σε ομάδες (complexes) γιατί υπάρχουν όρια στην αναγνώριση με τις φωτογραφίες με αυτή την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI= Artificial Intelligence) και προς το παρόν δεν είναι εφικτή η αναγνώριση σε επίπεδο είδους:

Automatic butterfly recognition is based on comparing the user's photo with the photos embedded in the application base. In order for the identification to be more accurate, the photos that are posted must have certain characteristics and others must be absent, such as those described below:


1. Have the butterfly properly focused.

 1. 2.To be properly lighted, that is not to be dimly lighted or over lighted and the light to have the right temperature. The light in the morning and in the afternoon is warmer and changes the colors as well as the cloudy. This can be avoided by using a flash. Flash lighting captures the true colors of the wings. Natural light captures (depending on whether it is morning, noon or afternoon) other different colors, which are not always the same as the real ones.

 2. 3.The wings should be evenly lit or at least some shadows should have little contrast and occupy a small part of the wings. Strong shadows are sometimes perceived by the application as marks on the wings.

 3. 4.When the natural light is backlight from the butterfly then sometimes the marks on the upper surface of the wings may appear together with the marks on the lower surface of the wings. This may affect recognition.

 4. 5.The butterfly occupies the largest part of the photo. If the wings are not intact, ie if parts of them are missing, the recognition is affected.

 5. 6.If grass or other plants are inserted and cover the wings, they are perceived as markings on the wings and recognition is affected.

 6. 7.In very old butterfly individuals, who usually have all the features less obvious, recognition is also affected.

 7. 8.If the individual of the butterfly, which is uploader for identification, has abnormally extended wings (accidentally or is dead from collection) also the identification is affected.

 8. 9.If the individual of the butterfly has abnormally developed signs or colors, which deviate (aberrant) from those of normal individuals, the recognition is also affected.

 9. 10. The choice of the frame (crop) for recognition, sometimes, can affect the recognition, because it depends on the existing photos in the base, which do not all have the same frames. It is recommended to seek recognition with different frames, so that the final decision is made by the user with greater security.

 10. 11. Identification can be done with greater certainty when more than one photograph of the same individual of the butterfly, taken from different angles, is uploaded for recognition, so that there are identifications, through the application, for all photographs of the same individual, in which the characteristics of all the surfaces of the wings will be shown.

The limits of photo identification have been described in the book THE BUTTERFLIES OF GREECE (with the note Identification uncertain) for the species: Pieris napi, Pieris balcana, Colias erate, Leptidea sinapis, Leptidea juvernica, Melitaea athalia, Melitaea ahaarch, senthes, Hipparchia volgensis, Pyrgus alveus and Pyrgus armoricanus.

Recognition accuracy can be further improved by adding more butterfly photos to this database, with proper identification of the species by its users. Users are invited to upload their photos for identification and if they wish to send their photos for registration in this application, because the more photos registered in it the greater the accuracy of the identification. Common species are already represented by many and correct photographs but there are also some species with few photographs, for which efforts are being made to photograph more people.

Some of the 236 species of butterflies in Greece are presented in groups (complexes) because there are limits to the recognition with photos with this Artificial Intelligence (AI = Artificial Intelligence) and at the moment it is not possible to identify at the species level:

Σε ξεχωριστές σελίδες σε αυτό τον ιστότοπο θα αναρτώνται και θα επικαιροποιούνται λεπτομέρειες των φτερών για να γίνονται πιό κατανοητές οι μικρές διαφορές (που δεν μπορεί προς το παρόν να εντοπίσει και να αναγνωρίσει η εφαρμογή ) για τα ανωτέρω 14 complexes και για ωρισμένα άλλα είδη:


On separate pages on this site will be presented and updated details of the wings to make more understand the small differences (which the application can not currently detect and recognize) for the above 14 complexes and some other species:

Ιδιαίτερα χρήσιμες, για την βελτίωση της εφαρμογής για την αναγνώριση, είναι οι φωτογραφίες εκείνες που, ενώ γνωρίζουμε οτι είναι ενός συγκεκριμένου είδους, η εφαρμογή προτείνει ένα άλλο όνομα. Όταν τέτοιες φωτογραφίες προσφέρονται από τους χρήστες για να ενσωματωθούν και να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση της εφαρμογής, τότε η αναγνώριση θα γινεται πιό ακριβης.


Particularly useful, to improve the application for recognition, are those photos that, while we know that they are of a particular species, the application suggests another name. When such photos are offered by users to integrate and contribute to the training of the application, then the recognition will become more accurate.