Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (16 XII 2022)

Επεξηγούνται οι συντομογραφίες και δίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τους όρους που χρησιμοποιούνται στον Πρόλογο (σελίδα 6), σε ένα τυπικό ενήλικο Iphiclides podalirius (Σχήμα 1.4, σελίδα 23), στον «Χάρτη» των φτερών (Σχήμα 1.5, σελίδα 24), στους Χάρτες, Διαγράμματα και Πίνακες 3.3., όπως υπάρχουν (σελίδες 31-44) στο βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2009) και έχουν αναρτηθεί και στον παρόντα ιστότοπο.

Στην σελίδα 6 του βιβλίου: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στην σελίδα 23 του βιβλίου: Σχήμα 1.4. Μία τυπική μορφή τέλειου ατόμου. Ονοματολογία

 Στην σελίδα 24 του βιβλίου: Σχήμα 1.5. Ο “χάρτης” των φτερών. Τα σύμβολα είναι σχεδόν ταυτόσημα με τα αναφερόμενα στο βιβλίο “BUTTERFLIES OF BRITAIN AND EUROPE” των L.G. Higgings και N.D. Riley, COLLINS, London

Ακολουθούν οι σελίδες 31-44, όπως υπάρχουν στο βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2009)