ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3'' και νέος Χάρτης

4.15'' (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009)

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος ETRS89 και αφορούν συνολικά 1586 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν

εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3. 3'' η AOO (Area Of Occupancy 1X1km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 425387 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που

συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2020 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2021) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες

εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις

πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε

όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται

παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece

& Cyprus με 3705 μέλη την 21 ΧΙ 2020) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 235 είδη πεταλούδων συμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο

https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες

εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο http://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη

αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2021

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

PREFACE

The new Maps 3.3'' (of distribution of species) are presented and the new Chart 4.15'' (as in the page 736 of the second edition of the book

THE BUTTERFLIES OF GREECE, 2009).

The new Maps are made with coordinates in ETRS89, after in total 425387 records for the butterflies of Greece (till 31 XII 2020) for the

1586 investigated localities 10Χ10 km (compare to 265134 records, in 2008). For all species AOO (Area Of Occupancy 1X1km) is noted on

Maps 3.3'' in Km2.

This increase in records is made after personal investigations (from 2008-2021) and mainly after the many published papers in

entomological magazines and the generous offer from many recorders (listed below) from Greece and abroad, who send comments and

records for the butterflies of Greece. This update is dedicated to all those who offer their comments and send and trust to me their records;

to all I express my gratitude.

A list with a number of sites (from which records for the butterflies of Greece were obtained) is presented; the existence of a group in

Facebook for the Βutterflies and Moths of Greece and Cyprus is also noted (with 3705 members at 21 XI 2020) in

http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Now there are 235 species in Greece; see in Wiemers et al (2018) in https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Additional comments are noted in some of the pages.

For 165 new photographs, 6 free applications and more details see in URL: http://www.pamperis.gr

in the 6 free applications in http://www.pamperis.gr/btf_site/ and in http://www.pamperis.gr/recognition/index.html for automatic

recognition of butterflies.

Larissa 1 January 2021

Lazaros N. Pamperis

Δέστε του χάρτες των προηγούμενων ετών.
See the Maps of previous yearshttp://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/MAPS.html