ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3', νέος Χάρτης 4.15' (ανάλογος αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16' (στην

σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά τις 1588 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 4.3' η AOO (Area Of Occupancy , 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 425387 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2020 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2021) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις

πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece

& Cyprus με 3705 μέλη την 21 ΧΙ 2020) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 235 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο

https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες

εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο http://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλουδων.Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2021

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

PREFACE

The new Maps 3.3' (of distribution of species) are presented, the new Map 4.15' (as in the page 736 of the second edition of the book THE BUTTERFLIES OF GREECE, 2009) and the new Chart 4.16' (as in page 738).

The new Maps are made with coordinates in GGRS87, after in total 425387 records for the butterflies of Greece (till 31 XII 2020) for the 1588 investigated localities 10Χ10 km (compare to 265134 records, in 2008). For all species AOO (Area Of Occupancy 2X2Km) is noted

on Maps 3.3' in Km2.

This increase in records is made after personal investigations (from 2008-2021) and mainly after the many published papers in entomological magazines and the generous offer from many recorders (listed below) from Greece and abroad, who send comments and records for the butterflies of Greece. This update is dedicated to all those who offer their comments and send and trust to me their records; to all I express my gratitude.

A list with a number of sites (from which records for the butterflies of Greece were obtained) is presented; the existence of a group in Facebook for the Βutterflies and Moths of Greece and Cyprus is also noted (with 3705 members at 21 XI 2020) in

http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Now there are 235 species in Greece; see in Wiemers et al (2018) in https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Additional comments are noted in some of the pages.

For 165 new photographs, 6 free applications and more details see in URL: http://www.pamperis.gr

and in http://www.pamperis.gr/btf_site/ and in http://www.pamperis.gr/recognition/index.html for automatic recognition of butterflies.


Larissa 1 January 2021

Lazaros N. Pamperis

Δέστε του χάρτες των προηγούμενων ετών.
See the Maps of previous years../THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/MAPS.html