Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

THE PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ του γένους

CHARACTERISTIC DETAILS OF SPECIES of genus

Pseudochazara

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ του γένους

CHARACTERISTIC DETAILS OF SPECIES of genus

Pseudochazara

Παρουσιάζονται εδώ περισσότερες φωτογραφίες του Pseudochazara orestes και ο Χάρτης εξάπλωσης.

We present here more photos of Pseudochazara orestes and the Map of distribution.

Στο https://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/DETAILS_OF_THE_WINGS_%28C%29.html

παρουσιάζονται (στις σελίδες 76 και 77) τα είδη Pseudochazara orestes, P. graeca, P. tisiphone και P. amymone)  και πιό αναλυτικά εδώ με περισσότερες φωτογραφίες.

In  https://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/DETAILS_OF_THE_WINGS_%28C%29.html

we present (in pages 76 and 77) the species Pseudochazara orestes, P. graeca, P. tisiphone and P. amymone  and in more details here with more photos.

Παρουσιάζονται εδώ περισσότερες φωτογραφίες του Pseudochazara graeca και ο Χάρτης εξάπλωσης.

We present here more photos of Pseudochazara graeca and the Map of distribution.

Παρουσιάζονται εδώ περισσότερες φωτογραφίες του Pseudochazara tisiphone και ο Χάρτης εξάπλωσης.

We present here more photos of Pseudochazara tisiphone and the Map of distribution.

Παρουσιάζονται εδώ τρεις φωτογραφίες του ίδιου θηλυκού ατόμου του Pseudochazara amymone.

We present here three photos of the same female individual of Pseudochazara amymone.

Pseudochazara graeca (Mt Taygetos)

Pseudochazara graeca (Mt Taygetos)

Pseudochazara graeca (Mt Chelmos)

Pseudochazara graeca (Mt Chelmos)

Pseudochazara graeca (Mt Chelmos)

Pseudochazara graeca (Mt Chelmos)

Pseudochazara graeca (Mt Parnassos)

Pseudochazara graeca (Mt Iti)

Pseudochazara graeca (Mt Tymfristos)

Pseudochazara graeca (Mt Tymfristos)

Pseudochazara graeca (Mt Tymfristos)

Pseudochazara graeca (Mt Tymfristos)

Pseudochazara graeca (Mt Kakarditsa)

Pseudochazara graeca (Mt Kakarditsa)

Pseudochazara graeca (Mt Zygos)

Pseudochazara graeca (Mt Zygos)

Pseudochazara graeca (Mt Gkamila)

Pseudochazara amymone female

Pseudochazara amymone female

Pseudochazara amymone female

Pseudochazara graeca (Mt Zygos)

Pseudochazara graeca (Mt Zygos)

Pseudochazara graeca (Mt Zygos)

Pseudochazara graeca (Mt Zygos)

Τα είδη Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca δεν ανοίγουν συχνά τα φτερά τους και έτσι δεν είναι εύκολη η παρατήρηση των διαφορών στα androconia των αρσενικών. Τα θηλυκά άτομα ομοιάζουν πολύ. Η αναγνώριση των ειδών αυτών (με φωτογραφίες) διευκολύνεται από το ότι το P. orestes υπάρχει μόνον στην Ανατολική Μακεδονία (στα βουνά Φαλακρό, Όρβηλος και Μενοίκιο) και από το ότι το P. graeca υπάρχει μόνον στην Πελοπόννησο, στην νήσο Εύβοια, σε βουνά της Στερεάς Ελλάδας (Παρνασσός, Οίτη, Τυμφρηστός κλπ)  και στην οροσειρά της Πίνδου.  Επιπρόσθετα ο συνδυασμός δύο χαρακτηριστικών λεπτομερειών της κοφ των ατόμων των ειδών Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή των και αναλύεται παρακάτω περισσότερο, ώστε να χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή αυτών των ειδών και με τα χαρακτηριστικά της κοφ, που εύκολα παρατηρούνται και φωτογραφίζονται.The species Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes and P. graeca do not spread their wings often and so it is not easy to observe the differences in androconia of males. Females are very similar. The identification of these species (by photographs) is facilitated by the fact that P. orestes exists only in Eastern Macedonia (in the mountains Falakro, Orvilos and Menoikio) and by the fact that P. graeca exists only in the Peloponnese, in the Evia island, in mountains of Sterea Ellada (Parnassos, Iti, Tymfristos etc) and also in the Pindos mountain range. Additionally the combination of two characteristic details of the UNH of the individuals of the species Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes and P. graeca can help in their identification and is analyzed below, so that they can be used to identify these species also with the characteristics of the UNH, which are easily observed and photographed.

Το χαρακτηριστικό σχήμα της  ισχυρά τεθλασμένης  γραμμής (στην υπερδισκοειδή περιοχή της κοφ, κοντά στα V2 και V3) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση δύο παραμέτρων:

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Ενώνοντας (με γραμμές με ΠΟΡΦΥΡΟ χρώμα, όπως σημειώνεται στο ανωτέρω Σχήμα 1 ) τα σημεία 1 (στο S1c), 2 (στο S2) και 3 (στο S3) της τεθλασμένης γραμμής - εκεί όπου η τεθλασμένη γραμμή,  συναντά το αυλάκι (σημειωμένο με ΚIΤΡΙΝΟ χρώμα) στο μέσον περίπου των ενδιάμεσων περιοχών μεταξύ των αγγείων - σχηματίζεται η γωνία <123, που μετρήθηκε και βρέθηκε ότι είναι από 115-172 μοίρες (γιά 42 φωτογραφίες ατόμων Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca από την Ελλάδα).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Τα εμβαδά των επιφανειών, που περικλείονται με τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ και ΚΟΚΚΙΝΕΣ γραμμές (στα κατωτέρω Σχήματα 2 και 3) μετρήθηκαν και ο λόγος ratio (%) βρέθηκε ότι είναι από 14-28 %  (γιά 42 φωτογραφίες ατόμων Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca από την Ελλάδα). Κατωτέρω παρουσιάζονται, τα αποτελέσματα των μετρήσεων, στο διάγραμμα των αξόνων Χ και Υ.
The characteristic shape of the strongly dentate line (in the post discal  area of the UNH, near V2 and V3) was used to measure two parameters:

FIRST PARAMETER: Joining (with PURPLE lines, as shown in Figure 1 above) points 1 (in S1c), 2 (in S2) and 3 (in S3) of the dentate line - where the dentate line meets the groove (marked in YELLOW) in the middle of the intermediate areas between the veins - the angle <123 is formed, which was measured and found to be from 115-172 degrees (for 42 photographs of  individuals of Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes and P. graeca from Greece).

SECOND PARAMETER: The surface areas, enclosed by the GREEN and RED lines (in the following Figures 2 and 3) were measured and the ratio (%) was found to be from 14-28% (for 42 photographs of  individuals of Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes and P. graeca from Greece). Below are the results of the measurements, in the diagram of the X and Y axes.

Άξονας των Y, Ratio ( % ) = (Το εμβαδόν της επιφάνειας, που περικλείεται με πράσινες γραμμές)/ (Το εμβαδόν της επιφάνειας, που περικλείεται με κόκκινες γραμμές)

Y Axis, Ratio ( % ) = (Surface area enclosed by the green lines)/ (Surface area enclosed by the red lines)

                        

Άξονας των X, Degrees =  η γωνία <123 σε μοίρες

X Axis, Degrees = the angle <123 in degrees