Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Lysandra coridon και Lysandra bellargus

Τα ommatidia στις κοφ και κεφ έχουν διακριτά χαρακτηριστικό σχήμα διαφορετικό στα Lysandra bellargus και διαφορετικό στα Lysandra coridon (όπως σημειώνεται παρακάτω).

Στα ommatidia του Lysandra coridon (άνω αριστερά) το μαύρο σημάδι στο κέντρο του άσπρου κύκλου είναι πάντα αναλογικά μικρότερο από το αντιστοίχο μαύρο σημάδι στα ommatidia του Lysandra bellargus (ανω δεξιά).