Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (9 XII 2022)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Muschampia tessellum, Favria cribrellum, Muschampia alta και Muschampia proteides

Δύο νέα είδη προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ευρώπης: Muschampia alta και Muschampia proteides. Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα δύο, ενώ το Muschapia proto δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στα είδη της Ελλάδας.

Φωτογραφίες των δύο νέων ειδών εδώ

HINOJOSA, J.C., DAPPORTO, L., BROCKMANN, E., DINCĂ, V., TIKHONOV, V., GRISHIN, N., LUKHTANOV, V.A. & R. VILA (2021): Overlooked cryptic diversity in Muschampia (Lepidoptera: Hesperiidae) adds two species to the European butterfly fauna. — Zoological Journal of the Linnean Society, 2020, 20: 1–13.

In https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article-abstract/doi/10.1093/zoolinnean/zlaa171/6069183?redirectedFrom=fulltext

Ο χάρτης εξάπλωσης των τριών ειδών Muschampia proto, Muschampia alta και Muschampia proteides, όπως παρουσιάστηκε στην πρόσφατη εργασία Hinojosa et al (2021). Τα είδη Muschampia alta και Muschampia proteides ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν μπορούν να αναγνωριστούν με βάσει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Ο χάρτης εξάπλωσης (του M. proto που δεν υπάρχει στην Ελλάδα) όπως αναρτήθηκε την 1 Ι 2021 στο MAPS2021, με σημειωμένη την εξάπλωση των δύο νέων ειδών Muschampia alta και Muschampia proteides.

Φωτογραφίες του Muschampia ptoteides από τα Δωδεκάνησα
Φωτογραφίες του Mushampia alta από την ηπειρωτική Ελλάδα

Muschampia tessellum με τέσσερα άσπρα σημάδια στο διάστημα S1 του εφ.

Favria cribrellum με περισσότερα (έξη) άσπρα σημάδια στο διάστημα S1 του εφ.

To Mushampia tessellum (αριστερά) είναι πάντα μεγαλύτερο από το Favria cribrellum (δεξιά). Στο αεφ (στην ΠΡΑΣΙΝΗ γραμμή) φαίνονται άσπρα σημάδια, που στο M. tessellum είναι στα περισσότερα άτομα τέσσερα (και πολύ σπάνια έως και έξι), ενώ στο Favria cribrellum είναι στα περισσότερα άτομα έξι (και σπάνια λιγότερα έως πέντε). Τα άσπρα σημάδια του αεφ, που περιβάλλονται με την ΚΟΚΚΙΝΗ γραμμή είναι περισσότερα στο F. cribrellum και λιγότερα στο M. tessellum.

Favria cribrellum Maps-Butterflies-of-Greece-ETR89 Pamperis-31-XII-2022-reduced-1 225

O Χάρτης εξάπλωσης του Favria cribrellum

Muschampia tessellum Maps-Butterflies-of-Greece-ETRS89 Pamperis-31-XII-2022-reduced-1 224

Ο Χάρτης εξάπλωσης του Muschampia tessellum